bi thương ngược dòng thành sông

bi thương ngược dòng thành sông